Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok kezelésének alapelvei az Aboutbag.hu weboldalon

I.
Alapvető rendelkezések
 1. A személyes adatok kezelője az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, és az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében Jan Jezsó, cégjegyzékszáma: 75421623, székhelye: Horní Branná 147, 51236 Horní Branná, Cseh Köztársaság (a továbbiakban: "Adatkezelő").

 2. Az Adatkezelő elérhetőségei a következők:

e-mail-címe: aboutbag.cz@gmail.com
telefonszáma: +420 723 046 409

 1. Személyes adatnak minősül: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

 2. Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 3. A www.aboutbag.hu weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója a Shoptet, a.s., amelynek székhelye: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Cseh Köztársaság, cseh cégjegyzékszáma: 28935675 közösségi adószáma pedig: CZ28935675. A részvénytársaság a Prágai Városi Bíróságon van bejegyeztetve, a B 25395-ös iktatószám alatt.
II.
A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái
 1. Az Adatkezelő feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyekhez a megrendelés teljesítése során jut hozzá.

 2. Az Adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.
A személyes adatok kezelésének jogi alapja és célja
 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai a következők:

 • az Ön és az Adatkezelő között megkötött szerződés teljesítése a GDPR rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja szerint,

 • az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különös tekintettel a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésére) a GDPR rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének f) pontja értelmében,

 • az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozásához (különös tekintettel a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésére) a GDPR rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a) pontja szerint, összhangban a 480/2004. sz. törvény 7. § -ának (2) bekezdésével, az információs társadalommal összefüggő bizonyos szolgáltatásokra vonatkozóan, egy konkrét árura vagy szolgáltatásra irányuló megrendelés hiányában.

 1. A személyes adatok kezelésének céljai a következők:

 • a megrendelésének lebonyolítása, valamint az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor az Adatkezelőnek olyan személyes adatokra van szüksége, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség). A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, azok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy végrehajtása az Adatkezelő által,

 • üzleti jellegű üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végrehajtása.

 1. Az Adatkezelő nem hoz egyedi döntést automatikusan, a GDPR rendelet 22. cikkelye értelmében.

IV.
Adatmegőrzési időszak
 1. Az Adatkezelő tárolja személyes adatait:

 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint ebből a szerződéses kapcsolatokból származó követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 évig).

 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatokat hozzájárulás alapján dolgozzák fel.

 1. A személyes adatok megőrzési időtartamának leteltével az Adatkezelő törli az Ön személyes adatait.

V.
A személyes adatok címzettjei (az Adatkezelő alvállalkozói)
 1. A személyes adatok címzettjei azok a személyek, akik:

 • a szerződés alapján az áruellátásban/szolgáltatásnyújtásban/fizetés végrehajtásában vesznek részt,

 • az e-bolt üzemeltetési szolgáltatások és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtják,

 • a marketing szolgáltatásokat biztosítják,

 • a számlázási szolgáltatásokat biztosítják.

 1. Az Adatkezelő nem továbbítja személyes adatait harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI.
Az Ön jogai
 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett, Ön rendelkezik:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés jogával a GDPR rendelet 15. cikkelye értelmében,

 • a személyes adatai helyesbítésének jogával a GDPR rendelet 16. cikkelye értelmében, vagy a feldolgozásuk korlátozásának jogával a GDPR rendelet 18. cikkelye szerint,

 • a személyes adatainak törlési jogával a GDPR rendelet 17. cikkelye értelmében,

 • a GDPR rendelet 21. cikkelye szerinti kifogásolás jogával a személyes adatai feldolgozása ellen,

 • a személyes adatai hordozhatóságához való jogával a GDPR rendelet 20. cikkelye szerint,

 • azon jogával, hogy írásban vagy elektronikus úton visszavonja az adatai feldolgozáshoz adott hozzájárulását a jelen Adatvédelmi szabályzat III. cikkében megadott Adatkezelő címére vagy e-mail-címére.

 1. Ön rendelkezik a panaszbenyújtás jogával is a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII.
A személyes adatok biztonságának feltételei
 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtesz minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

 2. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket tesz az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében.

 3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII.
Záró rendelkezések
 1. A megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel, és teljes mértékben elfogadja azokat.

 2. Az Adatkezelő jogosult ezeknek a feltételeknek a megváltoztatására. A honlapján közzéteszi a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát, és egyúttal elküldi a módosított változatot arra az e-mail-címre, amelyet Ön megadott neki.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései 2021. szeptember 25 -én lépnek hatályba.